VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti CATEXO TRADE s.r.o. a podmínky užívání systému prosteprace.cz a dalších elektronických systému společnosti CATEXO TRADE s.r.o.

CATEXO TRADE s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

IČ: 05636108
DIČ: CZ05636108
Společnost CATEXO TRADE s.r.o. je vedená Městským soudem v Praha, oddíl C, vložka 268024 (dále jen „Catexo“)

Společnost CATEXO TRADE s.r.o. je provozovatelem internetového serveru prosteprace.cz dostupného na doméně http://www.prosteprace.cz (dále jen „PP“).

Hlavním předmětem činnosti PP je prezentace pracovních pozic zaměstnavatelů a personálních agentur. Návštěvníci PP mohou tato volná místa prohlížet a vyhledávat v nich, odpovídat na pracovní nabídky, vytvářet životopisy a vyhledávací agenty. PP publikuje články o zaměstnání a pracovních vztazích.

Všeobecná ustanovení

Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Catexo (dále jen „VOP“), které upravují některá práva a povinnosti Catexa a třetích osob při poskytování a využívání služeb Catexa. VOP jsou zveřejněné a dostupné v elektronické podobě na adrese www.prosteprace.cz.

VOP jsou závazné pro všechny uživatele služeb Catexo a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například obchodní zákoník, občanský zákoník a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí. 

Pojmy uvedené v textu VOP mají následující význam:

Služby:
jsou služby poskytované Catexem na PP, jejichž rozsah a/nebo specifikace závisí na aktuální nabídce. Služby mohou být nabízeny jako individuální nebo v rámci tzv. balíků služeb, případně nákupem kreditů následně čerpaných na jednotlivé služby dle platného ceníku. Služby se dělí na Služby poskytované Klientům a na Služby poskytované zájemcům o práci. Rozsah a druh Služeb poskytovaných Klientům je uveden v Objednávce.

Nabídka práce:
je Klientova nabídka práce resp. pracovní pozice zveřejněná na PP.

Krátkodobá brigáda:
je Klientova nabídka práce vykonávané formou brigády zveřejněná na PP, přičemž její trvání nepřesahuje 90 kalendářních dní a je vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Spolupráce na živnostenský list:
je Klientova nabídka spolupráce vykonávané formou smlouvy o dílo zveřejněná na PP.

Klient:
Objednavatel anebo Klient je fyzická nebo právnická osoba objednávající si Služby za úplatu, pokud není v Objednávce uvedeno jinak. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel a mediální zprostředkovatel.

Objednávka:
je písemná či telefonická objednávka Služeb vyplněná, resp. zadaná, Objednavatelem a akceptovaná Catexem. Objednávka, může být vyplněna elektronicky i přímo na PP, resp. může být zadána i prostřednictvím obchodního zástupce Catexa.

Elektronické systémy:
Internetový portál prostprace.cz (včetně podstránek, aliasů a spojených mikrowebů), a programy společnosti Catexo určené k užívání ze strany klientů.

Užívání elektronických systémů:
Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů provozovaných ze strany Catexo, které jsou veřejně přístupné.

Uživatel:
Každá osoba na internetových stránkách, která používá elektronické systémy Catexa dostupné na počítačové síti internet.

Zprostředkovatel:
Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím elektronických systémů hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání.

Reklamní prostor:
Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

Prohlášení Klienta

Klient souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby PP budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic.

Klient akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Catexo. bude na jeho elektronickou adresu zasílat informace o poskytování služeb, které si u Catexa objednal. Akceptací těchto VOP dává Klient Catexu souhlas s dalším šířením reklamních prvků prostřednictvím Catexa na základě objednané inzerce či reklamy. Klient tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

Služby pro zájemce o práci

Služby, které Catexo poskytuje zájemcům o práci, jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované zájemcům o práci patří zejména asistence při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se zájemců o práci svým Klientům na PP a případně doplňkové Služby.

Catexo asistuje zájemcům o práci při vyhledávání pracovních příležitostí následujícími způsoby:

  • zájemce o práci má možnost prohlížet a vyhledávat Nabídky práce podle vybraných kritérií;
  • zájemce o práci má možnost vytvořit si na PP automatického agenta pro Nabídky práce, který mu bude i prostřednictvím e–mailu posílat všechny Nabídky práce odpovídající určeným kritériím; k vytvoření automatického agenta pro Nabídky práce se vyžaduje registrace zájemce o práci na PP;
  • zájemce o práci má možnost přidat svůj profesní životopis do databáze Catexa prostřednictvím vyplnění údajů na PP nebo přidáním profesního životopisu do databáze Catexa se vyžaduje registrace zájemce o práci na PP.

Registrace zájemce o práci

Zájemce o práci se registruje na PP prostřednictvím vyplnění kontaktní emailové adresy a hesla, na kterou má Catexo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, možnost zasílat informace o nových dostupných službách Catexa.

Registrace zájemce o práci se vyžaduje k využívání některých Služeb. Registrovaní zájemci o práci mají dále možnost využívat zdarma některé doplňkové Služby na PP, jejichž rozsah závisí na aktuální nabídce. Bude-li součástí těchto doplňkových Služeb poskytovaných zájemci o práci jakýkoli druh poradenství, všechny informace poskytnuté Catexem v rámci tohoto poradenství jsou pouze orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládají odpovědnost Catexa za úplnost, vhodnost a správnost poskytnutých informací.

Zájemce o práci může svou registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailového oznámení Catexu obsahujícím vůli zájemce zrušit registraci, nebo v registrované části PP.

Evidence zájemců o práci

Provozovatel eviduje zájemce o práci v databázi uchováváním profesního životopisu. Údaje o zájemcích o práci zahrnují minimálně uvedení alespoň jednoho kontaktního údaje (e-mail, telefon, adresa), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájemce o práci zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru a dobu zveřejnění životopisu a motivačního dopisu na PP. Uvedení dalších údajů v životopise je na výlučném rozhodnutí dotyčného zájemce o práci a Catexo jejich uvedení nepožaduje. Údaje týkající se zájemců o práci Catexo eviduje výlučně za účelem poskytnutí pomoci při vyhledávání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se zájemců o práci svým Klientům na PP. Catexo nevykonává kromě uvedeného žádné jiné operace s údaji týkajícími se zájemců o práci.

Vytvořením životopisu na PP zájemce o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím sítě Internet po zvolenou dobu. Zájemce o práci může kdykoli požádat Catexo o oznámení údajů, které o něm Catexo eviduje, a může požádat o trvalé odstranění svých údajů z databáze Catexa zasláním e-mailové zprávy Catexu obsahujícím vůli zájemce evidované údaje trvale odstranit.

Catexo si vyhrazuje oprávnění upravit profesní životopis zájemce o práci tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a postupy obvyklými pro jejich vyplňování. Catexo si rovněž vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit z databáze životopis, který obsahuje výlučně takové údaje, které podle názoru Catexa nejsou dostatečné k účelům jeho zveřejnění, resp. životopis, který podle názoru Catexa neobsahuje údaje využitelné pro poskytované Služby. O rozhodnutí upravit, nezveřejnit či trvale odstranit životopis podle tohoto odstavce Catexo předem informuje zájemce o práci, o jehož životopis jde.

Práva a povinnosti Catexa

Catexo se zavazuje poskytovat Služby řádně v souladu s platnou legislativou.

Catexo zajistí uveřejnění inzerce Klienta na PP bez zbytečného odkladu po jejím řádném objednání a splnění všech podmínek uvedených upravených na PP a v těchto VOP.

V případě učinění objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zahájí Catexo poskytování Služeb podle informací, které Klient uvede v objednávkovém formuláři.

Catexo se zavazuje zahájit plnění Služeb do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém obdrží od Klienta všechny nezbytné podklady pro zahájení jejich poskytování. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů se o příslušný počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Catexo povinno zahájit plnění Služby.

Catexo si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu s platnou legislativou a právním řádem České republiky. Catexo má rovněž právo v rámci rubrik nabídek PP odmítnout prezentaci, která má charakter reklamy a nesouvisí s prezentací volného místa nebo nabídky práce, u kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce či zaslání informací platbou manipulačního poplatku od zájemce o práci.

Catexo je oprávněna přerušit takovou inzerci pracovní pozice, která obsahuje nesprávné údaje, která je zařazena do prokazatelně nesprávných kategorií (kraj, obor, brigáda apod.), prezentaci několika nabídek práce v rámci jednoho formuláře a to po dobu trvání tohoto stavu, v odůvodněných případech takovou inzerci i zcela zrušit.

Catexo je oprávněna při porušení některého z ustanovení těchto VOP Klientem okamžitě přerušit poskytování Služby. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Catexo neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

Catexo si vyhrazuje právo odmítnout inzerci zdarma takové krátkodobé pracovní příležitosti (Brigády), která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

Krátkodobou brigádu, která probíhá formou MLM (multilevel marketingu) nebo podomního prodeje;
Krátkodobou brigádu, ve které jsou uvedeny pracovní pozice z různých pracovních oblastí;
Krátkodobou brigádu, ve které není dostatečně popsán způsob práce či služby;
Krátkodobou brigádu erotického charakteru nebo Krátkodobou brigádu vzbuzující toto podezření;
Krátkodobou brigádu, která zahrnuje vyhledávání uchazečů či rozšiřování týmu obchodních zástupců, realitních makléřů, podomních prodejců, finančních poradců, prodejců kosmetiky či jiného zboží, přijímání emailů (klikání na reklamy či reklamní odkazy), prodej po telefonu;
Krátkodobou brigádu, ve které jsou uvedeny informace reklamního charakteru;
Krátkodobou brigádu, která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy;
Krátkodobou brigádu, která je v rozporu s definicí krátkodobé brigády a je jakýmkoliv způsobem v rozporu s ostatními body těchto VOP

Catexo se zavazuje prostředky elektronické komunikace informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo těchto VOP , pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Catexo nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci, nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Catexa.

Catexo uchovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Catexa použít údaje pro personifikaci stránek čerpaných služeb, vytvoření uživatelského zázemí Uživatele a uvedení Klienta v on-line referencích Catexa je oprávněna za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele kontaktovat.

Catexo blokuje emailové adresy uvedené přímo v inzerci klientů a to z důvodu ochrany proti nevyžádané poště.

Catexo nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Klientem.

Catexo má právo vyřadit z databáze Uchazečů profesní životopis, jehož obsah není v souladu s dobrými mravy nebo je zřejmé, že profesní životopis je smyšlený.

Catexo si vyhrazuje oprávnění vyřadit z databáze, a to bez předchozího upozornění Klienta zrušit či zcela odstranit profil Klienta či s ním jakkoliv personálně či majetkově propojené osoby za předpokladu, že se tento profil ukáže být neplatný, či údaje v něm obsažené za neplatné či nepravdivé.

Catexo si vyhrazuje oprávnění odmítnou registraci Klienta, Uživatele či jakékoliv jiné osoby, a to kdykoliv bez udání důvodu.

Catexo si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu PP.

Omezení odpovědnosti Catexa

Catexo neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací.
Catexo neodpovídá za jakékoli škody způsobené zveřejněním nabídek práce na PP příp. partnerských serverech, nebo škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů Klientům či škody způsobené ztrátou dat.
Catexo nenese odpovědnost za obsahovou část zveřejněných nabídek práce.
Catexo negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a zařazení životopisu do databáze životopisů PP.
Catexo negarantuje Klientům nalezení vhodného uchazeče.
Catexo nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů svým Klientům.
Catexo nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Nabídek práce na PP.
Catexo nenese odpovědnost za obsahovou část zveřejněných Nabídek práce a/nebo Krátkodobých brigád ani jakýchkoli jiných oznámení uveřejněných na PP Klientem, zájemcem o práci či jakoukoliv jinou osobou ani za jejich gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi životopisů.

Cena Služeb a platební podmínky

Sazba ceny za objednané Služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání Služeb. Catexo si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na PP, pokud není v ceníku uvedené jinak.

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena dle platné legislativy a je v daňových dokladech samostatně vyčíslena.

Cenu za Služby je Klient povinen uhradit Catexu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve smlouvě nebo na faktuře řádně a včas, nebo platební bránou PP Faktura (daňový doklad) je vystavena po připsání částky na účet Catexa.

V případě, že se ocitne Klient v prodlení s úhradou fakturované částky, je Catexo oprávněno účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a zároveň je oprávněno až do úhrady fakturované částky včetně příslušenství pozastavit poskytování Služeb. Pokud Catexo pozastaví Klientovi poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházející větě nebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinna poskytnout Klientovi žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat. Nárok Catexa na náhradu škody tímto není dotčen.

Catexo je oprávněno žádat zálohu nebo platbu předem na základě vystavené faktury s datem splatnosti nejpozději v den, který je označen jako začátek používání Služeb. V případě, že platba nebude uskutečněna, má Catexo právo odmítnout Klientovi objednané Služby zpřístupnit.

Reklamační řád

Klient je oprávněn reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Catexa. Klient je zároveň oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou slevu z ceny služeb v případě, že k reklamované chybě prokazatelně došlo v důsledku chyby na straně Catexa.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 30 dní ode dne, kdy Klient chybu zjistil, nebo chybu zjistit mohl a měl.

Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Catexa, nebo e-mailem na adresu uvedenou na PP, přičemž reklamace musí prokazatelně být doručena. Catexo se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí. Chybou na straně Catexa se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Catexa není, pokud Služby nejsou dostupné v důsledku technického či jiného výpadku připojení na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Catexo nezodpovídá.

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutím náhradních Služeb.

Autorská práva

Veškerý obsah PP včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu PP je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu PP.

Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Catexa použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Catexo neodpovídá za porušení autorských práv klientem. V případě, že Catexu vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient Catexu nahradit bez zbytečného odkladu.

Společná ustanovení

Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit smírně. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný obecný soud.

Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být dle těchto VOP nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé Smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 8. 2020.