Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Ochraně Vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost. Uchováváme je v soukromí a bezpečí. 
Když používáte službu ProstěPráce.cz, sdělujete nám různé informace, které nejenom z pohledu legislativy považujeme za osobní. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů najdete, kdo je poskytovatelem služby, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme. Seznámíme Vás i s Vašimi právy ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud máte k tomuto tématu dotazy, kontaktujte nás na níže uvedených spojeních.

Kdo je poskytovatelem služby ProstěPráce.cz
Služba ProstěPráce.cz se týká hledání práce, náborového procesu a hledání zaměstnanců. Poskytovatelem této služby je společnost CATEXO TRADE s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 056 361 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268024.
Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
adresa elektronické pošty: gdpr@prosteprace.cz
telefon: 

Osobní údaje, které zpracováváme
Zdaleka nejvíce osobních údajů zpracováváme v náborovém procesu. Některé údaje jsou v tomto procesu povinné, slouží k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Další údaje uchazeči uvádějí v případě, že aktivně využívají službu Můj Job. Tyto údaje však výslovně nepožadujeme. 
V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy.
Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba. 


Jak osobní údaje používáme
Osobní údaje používáme vždy pouze k tomu účelu, ke kterému nám byly sděleny. O tomto účelu vždy uživatele informujeme.
Zdůrazňujeme však, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud uchazeč o zaměstnání reaguje na portálu ProstěPráce.cz na volnou pracovní pozici, je správcem osobních údajů zaměstnavatel, který pozici inzeruje. Poskytovatel služby je pouze v pozici zpracovatele osobních údajů.
Pokud uchazeč neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu (zasílání jiných vhodných pozic) jsou po ukončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.
Pokud uchazeč poskytne společnosti CATEXO TRADE souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je CATEXO TRADE současně v pozici správce těchto údajů, i v pozici zpracovatele pro klienta. Účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním. 
Uchazeči i zadavatelé pracovních pozic (klienti) berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů jiným zaměstnavatelům, pokud o tom uchazeči nejsou transparentně informováni. Pokud je klientem personální agentura, která předává osobní údaje uchazečů svým klientům – zaměstnavatelům, jsou o tom uchazeči informováni v poučení o ochraně osobních údajů, které je na konci každého inzerátu. 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Shromážděné osobní údaje zpracováváme pro účely uvedené v tomto oznámení a po nezbytně nutnou dobu stanovenou pro tento účel. Některé právní předpisy stanovují povinnosti, které vyžadují uchovávání různých údajů po různě stanovenou dobu. 
V rámci zpracovávání osobních údajů uplatňujeme taková bezpečnostní opatření, kterými chráníme osobních údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití. Jsou to zejména tato opatření:

 • šifrování přenášených údajů
 • elektronické zabezpečení
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • antivirová́ ochrana

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i klientům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů. 


Délka uchovávání osobních údajů
V interních systémech uchováváme osobní údaje s ohledem na účel a jen po nezbytně nutnou dobu. Tuto konkrétní dobu stanovujeme s ohledem na:

 • nutnost uchovávat shromážděné osobní údaje za účelem nabízení a poskytování Vámi požadovaných služeb
 • zabezpečení oprávněného zájmu Poskytovatele služby, jak je popsán výše
 • konkrétní právní nebo smluvní povinnosti, které délku časového období pro zpracování a uchování osobních údajů přímo definují

Oprávněný zájem
Poskytovatel služby může osobní údaje zpracovávat k účelu, který je definován jako oprávněný zájem. Jsou to zejména tyto: 

 • zlepšení služeb a sdělení ve prospěch klientů, uchazečů o zaměstnání a dočasně přidělených zaměstnanců
 • zvýšení bezpečnosti sítě a informačních systémů
 • lepší porozumění využívání našeho portálu uživateli 
 • přímý marketing
 • zasílání sdělení týkající se služeb, o které jste projevili v minulosti zájem
 • vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní 
 • výkon našich práv vůči uchazečům i klientům 
 • splnění smluvních povinností vůči klientům 

Sdílení osobních údajů 
Osobní údaje, které shromáždíme, nezveřejňujeme, vyjma případů nebo povinností popsaných v těchto zásadách zpracování osobních údajů případně v samostatných oznámeních poskytnutých v souvislosti s konkrétními činnostmi. 
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů. Jsou tedy pouze v roli zpracovatelů osobních údajů. Společnost CATEXO TRADE s nimi má uzavřené řádné smlouvy, ve kterých jsou pevně stanovená pravidla zacházení s osobními údaji. Společnost CATEXO TRADE je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. 
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet 

 • s právními a daňovými poradci, pokud je to potřebné k plnění našich právních povinností či obhajobě právních nároků
 • s jinými externími společnostmi, které pro nás provádějí marketingové aktivity
 • s jinými externími společnostmi, které nám zajišťují technickou správu portálu

Registrace do služby Práce na e-mail
Pro registraci do služby nám poskytujete pouze vaši e-mailovou adresu. Na uvedenou e-mailovou adresu vám budeme zasílat pouze ty pracovní nabídky, které odpovídají Vámi nastaveným zájmům nebo informace související bezprostředně s provozem služby Práce na e-mail nebo portálu ProstěPráce.cz. 
Souhlas se zpracováním a používáním údajů služby Práce na e-mail nám dáváte automaticky při registraci do této služby, a to na dobu 2 let od registrace. Službu/souhlas můžete kdykoliv odvolat. Registrace do služby a následné zpracování údajů a rozesílání e-mailů je plně automatizováno. 

Vytvoření uživatelského účtu
Uživatelský účet je automaticky vytvořen každému, kdo se registruje do služby Práce na e-mail nebo uživateli portálu prosteprace.cz, který se registruje prostřednictvím formuláře dostupného na webu. Pro registraci je nutné jen e-mail a heslo.  Zde můžete na jednom místě spravovat své životopisy, motivační dopisy nebo komu jste odpověděli na inzerát. Můžete zde také měnit nastavení filtrů pro službu Práce na e-mail. 
Pro provedení odpovědi na inzerát nebo registraci do služby Práce na e-mail není vytvoření uživatelského účtu podmínkou. 
Osobní údaje použité při registraci a osobní údaje, které zadáváte dobrovolně z důvodu jednoduššího využívání služby, zpracovává pouze Poskytovatel služby. Heslo, které použijete při registraci, je uložené v naší databázi v zašifrované podobě, nevidíme ho ani my. Známe jen vaši e-mailovou adresu použitou jako unikátní identifikátor při registraci.
Souhlas se zpracováním a používáním osobních údajů použitých při vytvoření uživatelského účtu nám dáváte automaticky jeho vytvoření, a to po dobu 2 let. Uživatelský účet můžete samozřejmě kdykoliv zrušit a souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Jako identifikátor poslouží vaše e-mailová adresa.
Ačkoliv je vytvoření uživatelského účtu a následné zpracování údajů plně automatizováno, mají pracovníci zajišťující technickou správu webu prosteprace.cz k uživatelským účtům přístup. Všichni tito pracovníci jsou proškoleni, jak nakládat s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.

Marketingová sdělení
Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již uchazeči/klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.
Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. Můžeme Vám zasílat například upozornění na změny v obchodních podmínkách. 

Cookies
Používáme Cookies, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám ProstěPráce.cz. Používáme je také k ukládání Vašich nastavení, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránkách i k ochraně vašich dat.
Naše stránky mohou obsahovat i Cookies třetích stran, které společnosti CATEXO TRADE slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).
Používáním webové stránky udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webové stránce společnosti Google.
Na tomto webu používáme následující cookies:

 • Funkční cookies 
  Ty jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek. Jejich využití je krátkodobé, a to pouze po dobu Vašeho setrvání na webových stránkách.
 • Analytické cookies 
  Tyto slouží pro sběr anonymních dat o návštěvnících webové stránky, k vytváření statistik o návštěvnosti.
 • Marketingové cookies 
  Slouží k personalizaci obsahu, reklam a remarketingu. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz.

Cookies jsou zpracovávány prostřednictvím služby Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která zaznamenává chování návštěvníků webové stránky a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím nám napomáhá zlepšovat webovou stránku, její uživatelskou prostupnost a přehlednost a pomáhá nám porozumět tomu, co Vám na stránce chybí nebo čemu nerozumíte.
Sbíraná data o uživatelích stránky jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám.
Odmítnutí a blokování souborů cookies
Používání souborů cookies můžete odmítnout nastavením ve Vašem internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.
Konkrétní postup pro nejběžnější typy prohlížečů najdete zde:

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webu.


Využití dat společností Google
Pokud Vás zajímá, jak a k čemu využívá Google získaná data, přečtěte si více informací.


Remarketing
Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme službu AdWords od společnosti Google a Sklik od společnosti Seznam případně i další. Na webu dále využíváme i cookies sociálních sítí, a to aplikace Facebook, Instagram a LinkedIn. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na služby, o které jste již v minulosti návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč. Konkrétní postupy pro nejběžnější typy prohlížečů jsou uvedeny výše.

Své údaje máte stále pod kontrolou
Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v plně respektujeme:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  - potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
  - informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Právo na opravu nepřesných údajů
  Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm zpracováváme, a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti. 
 • Právo na výmaz 
  Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a tyto údaje už nezpracovával.
 • Právo na omezení zpracování
  Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. 
 • Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo požadovat přenositelnost údajů. Můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
  Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by měli tyto postupy profilování právní účinky anebo by se subjektu údajů mohli obdobným způsobem významně dotknout.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.
V případě uplatnění Vašich práv nebo žádostí kontaktujte Poskytovatele služby na kontaktních spojeních uvedených výše.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů
Tyto Zásady zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů. Ohledně významných změn Vás vyrozumíme uveřejněním výrazného oznámení, na našem portálu, ve kterém bude údaj o datu poslední aktualizace.

Tyto zásady jsou účinné od 1. 8. 2020.